Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
Είσοδος Μελών
Γρήγορη Αναζήτηση
Παπακυριαζή 44
TK 41222, Λάρισα

τηλ: 2410 255388
φαξ: 2410 257522
email:
Ηλεκρονικές Υπηρεσίες Εγγραφή Μέλους Προσφορές – Ζητήσεις Εκθέσεις Προκηρύξεις Forum Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: Υφιστάμενες μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013. Υπάρχει δυνατότητα υποβολής έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δε στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ. 1301/2013, άρθρο 3 παρ.2) και τον Κανονισμό De minimis και οι σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό. Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία

Πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται από το Επιμελητήριο Λάρισας τηλεφωνικώς στο 2410 549884 (εσωτ. 131) είτε με επίσκεψη στο Επιμελητήριο κατόπιν συνεννόησης - ραντεβού. 

 
Πρόγραμμα "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης"
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
• Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 τα οποία ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα & δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ή
• Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δε στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ. 1301/2013, άρθρο 3 παρ.2) και τον Κανονισμό De minimis και οι σχετικές με την εστίαση. Το λιανικό εμπόριο είναι επιλέξιμο μόνο ως συμπληρωματική δραστηριότητα απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας.
Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται από το Επιμελητήριο Λάρισας τηλεφωνικώς στο 2410 549884 (εσωτ. 131) είτε με επίσκεψη στο Επιμελητήριο κατόπιν συνεννόησης - ραντεβού. 

Πρόγραμμα "Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών"
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Τουρισμού που απασχολούν τουλάχιστον μια (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία. Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013. Η διάρκεια ολοκλήρωσης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔIΚΑΙΟΥΧΩΝ
• Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια & να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια.
• Nα υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
• Να μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται από το Επιμελητήριο Λάρισας τηλεφωνικώς στο 2410 549884 (εσωτ. 131) είτε με επίσκεψη στο Επιμελητήριο κατόπιν συνεννόησης - ραντεβού.

Επιχορηγούμενο πρόγραμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 τα οποία ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα & δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ή είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.
Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης (είτε αυτοτελώς, είτε σε επενδυτικό σχήμα). Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δε στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ. 1301/2013, άρθρο 3 παρ.2) και τον Κανονισμό De minimis και οι σχετικές με την εστίαση και το λιανικό εμπόριο. Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται από το Επιμελητήριο Λάρισας τηλεφωνικώς στο 2410 549884 (εσωτ. 131) είτε με επίσκεψη στο Επιμελητήριο κατόπιν συνεννόησης ραντεβού.

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Δεν υπάρχουν Δραστηριότητες
Δείτε όλες τις δραστηριότητες
Πίνακας Ανακοινώσεων
Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις
Δημοσκόπηση
“Καμία δημοσκόπηση που μπορείτε να συμμετέχετε δεν είναι διαθέσιμη την στιγμή αυτή.„
Αρχείο δημοσκοπήσεων
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)