Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
Είσοδος Μελών
Γρήγορη Αναζήτηση
Παπακυριαζή 44
TK 41222, Λάρισα

τηλ: 2410 255388
φαξ: 2410 257522
email:
Ηλεκρονικές Υπηρεσίες Εγγραφή Μέλους Προσφορές – Ζητήσεις Εκθέσεις Προκηρύξεις Forum Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Διαδικασία σφράγισης επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία
Ημερομηνία: 14/07/2009

 Ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε απόφαση η οποία αφορά τη διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.
Σύμφωνα με αυτήν, η σφράγιση καταστήματος ή επιχείρησης δικαιοδοσίας του δήμου ή της κοινότητας στην οποία ανήκει το κατάστημα ή η επιχείρηση, διενεργείται από τη Δημοτική Αστυνομία μετά από έγγραφη εντολή του δημάρχου ή του προέδρου κοινότητας.

Η εντολή σφράγισης επιδίδεται στον νόμιμο εκπρόσωπο ή σε υπάλληλο της επιχείρησης από τη Δημοτική Αστυνομία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκτέλεσή της, προκειμένου να γίνει δυνατή η απομάκρυνση από το κατάστημα ή την επιχείρηση των ευπαθών προϊόντων και τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων της επιχείρησης.

Η σφράγιση εκτελείται, την ημέρα που έχει οριστεί, από τουλάχιστον δύο δημοτικούς αστυνομικούς και κατά τη διαδικασία της σφράγισης σφραγίζονται όλες οι είσοδοι του καταστήματος.

Η αποσφράγιση του καταστήματος πραγματοποιείται αυτεπαγγέλτως από τη Δημοτική Αστυνομία μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας της σφράγισης. Σε περίπτωση που αυτή απαιτείται να πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη της διάρκειας απαιτείται έγγραφη εντολή από το αρμόδιο όργανο.

Το πλήρες κείμενο της Απόφασης έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις της παρ, 1 περ. 15 και παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008, ΦΕΚ Α΄ 263, "Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών"

2. Την γνώμη της ΚΕΔΚΕ που διατυπώθηκε με την 128/2314/17-6-2009 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

Αποφασίζουμε

1. Η σφράγιση καταστήματος ή επιχείρησης δικαιοδοσίας του οικείου δήμου ή κοινότητας διενεργείται από τη Δημοτική Αστυνομία μετά από έγγραφη εντολή του δημάρχου ή του προέδρου κοινότητας. Στην εντολή αναγράφονται τα στοιχεία του καταστήματος ή της επιχείρησης, ο λόγος σφράγισης, η χρονική διάρκεια αυτής και ορίζεται η ημέρα και η ώρα που θα πραγματοποιηθεί αυτή.


Σφράγιση μπορεί να γίνει όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθ΄ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Η απουσία του ενδιαφερομένου κατά την υλοποίηση της σφράγισης δεν αναστέλλει τη διαδικασία.

2. Η εντολή σφράγισης επιδίδεται στον καθ΄Α ου η σφράγιση ή στο νόμιμο εκπρόσωπο ή σε υπάλληλο της επιχείρησης από τη Δημοτική Αστυνομία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκτέλεσή της, προκειμένου να γίνει δυνατή η απομάκρυνση από το κατάστημα ή την επιχείρηση των ευπαθών και ευαλλοίωτων προϊόντων και τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων της επιχείρησης.

3. Η σφράγιση εκτελείται, την ημέρα που έχει οριστεί, από τουλάχιστον δύο (2) δημοτικούς αστυνομικούς. Κατά τη διαδικασία της σφράγισης σφραγίζονται όλες οι είσοδοι του καταστήματος. Ως μέσα για τη διενέργεια της σφράγισης χρησιμοποιούνται ισπανικός κηρός (βουλοκέρι), μεταλλική σφραγίδα του οικείου ΟΤΑ (μολυβδοσφραγίδα) και κορδόνι. Η σφράγιση γίνεται σε εμφανές σημείο της εισόδου του καταστήματος, τοποθετουμένου του ισπανικού κηρού στις δύο άκρες του κορδονιού με το οποίο σφραγίζεται η είσοδος και τίθεται η μολυβδοσφραγίδα.

Σε περίπτωση, που σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, σφραγίζεται τμήμα μόνο του καταστήματος ή της επιχείρησης, ή μηχανολογικός ή άλλος εξοπλισμός, η σφράγιση γίνεται με τρόπο, ώστε να τίθεται εκτός λειτουργίας το τμήμα που σφραγίζεται ή ο εξοπλισμός, χωρίς όμως να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του λοιπού τμήματος του καταστήματος ή της επιχείρησης.

4. Για τη σφράγιση συντάσσεται έκθεση, η οποία υπογράφεται από τους δημοτικούς αστυνομικούς που την διενήργησαν και από τον υπεύθυνο του καταστήματος, αφού πρώτα, αυτή αναγνωστεί από ένα δημοτικό αστυνομικό. Επίσης, η έκθεση μπορεί να υπογραφεί από έναν ή δύο παρευρισκομένους μάρτυρες, εφόσον θελήσουν, διαφορετικά πρέπει να γίνει ειδική μνεία στην Έκθεση Σφράγισης.

Εάν το κατάστημα είναι κλειστό ή ο καθ΄ ου η σφράγιση ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού απουσιάζει ή αρνείται να υπογράψει την Έκθεση Σφράγισης, τότε γίνεται σχετική μνεία στο σώμα αυτής και θυροκολλείται.


Η Έκθεση Σφράγισης συντάσσεται σε τέσσερα αντίτυπα. Το πρώτο αντίτυπο παραδίδεται στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας υπηρεσία του δήμου, το δεύτερο αντίτυπο παραδίδεται στον καθ΄Α ου η σφράγιση ή στο νόμιμο εκπρόσωπο αυτού ή θυροκολλείται, το τρίτο αντίτυπο παραδίδεται, με αποδεικτικό επίδοσης, στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην περίπτωση που στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου που διενεργεί τη σφράγιση υπηρετούν μέχρι πενήντα (50) δημοτικοί αστυνομικοί, προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της παραβίασης της σφράγισης ή στην αρμόδια υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας αν υπηρετούν σ΄Α αυτήν πάνω από πενήντα (50) δημοτικοί αστυνομικοί και το τέταρτο αντίτυπο παραμένει στο στέλεχος.

Στις περιπτώσεις άρνησης παραλαβής της Έκθεσης Σφράγισης από τον καθ΄Α ου ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και της θυροκόλλησης, η Έκθεση Σφράγισης αποστέλλεται με συστημένη επιστολή.

Η διαδικασία της Σφράγισης δύναται να υποστηρίζεται με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον διασφαλίζεται το απαραβίαστο της διαδικασίας.

5. Η Έκθεση Σφράγισης συντάσσεται σύμφωνα με το έντυπο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο Παράρτημα της παρούσας, στην οποία αναγράφονται:

α) Τα στοιχεία του δήμου ή της κοινότητας και της αρμόδια υπηρεσίας που διενεργεί τη σφράγιση.

β) Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία.

γ) Τα στοιχεία των δημοτικών αστυνομικών που διενεργούν τη σφράγιση.

δ) Η ημερομηνία και η ώρα που διενεργείται η σφράγιση.

ε) Το είδος του καταστήματος που σφραγίζεται και ο ιδιοκτήτης αυτού, όπως αναφέρεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

στ) Η ακριβής διεύθυνση του καταστήματος ή της επιχείρησης

ζ) Το χρονικό διάστημα για το οποίο σφραγίζεται το κατάστημα

η) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Εντολής Σφράγισης

θ) Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη σφράγιση και ο αριθμός τους

ι) Τα σημεία του καταστήματος ή του εξοπλισμού στα οποία διενεργήθηκε η σφράγιση


ια) Παρατηρήσεις. Ιδίως αναγράφεται αν ο καθ΄Α ου η σφράγιση ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του παρίστατο κατά τη διαδικασία σφράγισης, αν αρνήθηκε να υπογράψει ή να παραλάβει την Έκθεση Σφράγισης, αν το κατάστημα ήταν κλειστό κατά τη διαδικασία σφράγισης, αν έγινε θυροκόλληση, τα στοιχεία της ταυτότητας τυχόν παρευρισκομένων μαρτύρων (ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου) καθώς και οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο από τους διενεργήσαντες τη σφράγιση.

6. Η αποσφράγιση του καταστήματος πραγματοποιείται αυτεπαγγέλτως από τη Δημοτική Αστυνομία μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας της σφράγισης. Σε περίπτωση που αυτή απαιτείται να πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη της διάρκειας (προσωρινή διαταγή άρσης του μέτρου ή αναστολή της σφράγισης, έκτακτη ανάγκη κλπ ) απαιτείται έγγραφη εντολή από το αρμόδιο όργανο.

Για την πραγματοποίησή της συντάσσεται Έκθεση Αποσφράγισης σύμφωνα με το αντίστοιχο έντυπο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο Παράρτημα της παρούσας. Στην Έκθεση Αποσφράγισης εκτός των στοιχείων που αναγράφονται στην έκθεση σφράγισης, αναγράφεται και ο λόγος της αποσφράγισης.

Η Έκθεση Αποσφράγισης συντάσσεται σε τέσσερα αντίτυπα τα οποία παραδίδονται κατ΄Α αναλογία με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας.

7. Σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας που υπηρετούν μέχρι πενήντα (50) δημοτικοί αστυνομικοί, εφόσον εντοπίζεται από δημοτικό αστυνομικό παραβίαση των σφραγίδων που έχουν τεθεί σε κατάστημα που έχει σφραγιστεί, ενημερώνεται άμεσα, εγγράφως, δια της υπηρεσίας και προφορικά από τον ίδιο, το οικείο Αστυνομικό Τμήμα της ΕΛ.ΑΣ.

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα

Λογότυπο & Σήμα Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ .............................    ΔΗΜΟΣ ............................... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Δ/νση:...................... Τ.Κ:.........   Τηλέφωνο: .............................. Φαξ: ....................................... Email: ....................................   Ημερομηνία............................... Αριθ. πρωτ.:


ΕΚΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στ.....................(1) σήμερα στις................(2) του μηνός...............(3) του έτους..........(4) ημέρα της εβδομάδας...........(5) και ώρα............(6) ο/οι Δημοτικός/οί Αστυνομικός/οί ........................, παρουσία και του .............................(7) ως μάρτυρα, προέβην/προβήκαμε στη σφράγιση του καταστήματος........................................(8) του/της........................................(9) που βρίσκεται στ..................................(10) οδός..................αριθ............για χρονικό διάστημα........................(11) καθώς και στην αφαίρεση της υπ΄Α αριθ. ....................άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.....................Εντολή του Δημάρχου/Αντιδημάρχου.........(12).

Για τη σφράγιση χρησιμοποιήθηκε ισπανικός κηρός, μεταλλική σφραγίδα και κορδόνι, με τα οποία σφραγίστηκε/σφραγίστηκαν η/οι ................(13) είσοδος/είσοδοι - πόρτα/πόρτες που βρίσκεται/βρίσκονται επί της οδού...............

Παρατηρήσεις

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Ο/ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΣΑΣ/ΝΤΕΣ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ Ο/ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ/ΡΕΣ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΘΗΚΕ
Ο/ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΣΑΣ/ΝΤΕΣ ΤΗ ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ Ο/ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ/ΡΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

1. Αναγράφεται ο Δήμος
2. Αναγράφεται η ημερομηνία
3. Αναγράφεται ο μήνας
4. Αναγράφεται το έτος
5. Αναγράφεται η ημέρα
6. Αναγράφεται η ώρα
7. Αναφέρονται τα στοιχεία της ταυτότητας
8. Αναγράφεται το είδος του καταστήματος
9. Αναγράφεται ο ιδιοκτήτης του καταστήματος όπως αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας
10. Αναγράφεται ο δήμος ή η περιοχή
11. Αναγράφονται οι μέρες όπως αναφέρονται στον Εντολή Σφράγισης ή η λέξη "αόριστο" αν πρόκειται για κατάστημα που λειτουργεί άνευ αδείας ή για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στη νομοθεσία
12. Αναγράφεται ο δήμος
13. Αναγράφεται αριθμός

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα

Λογότυπο & Σήμα Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ............................. ΔΗΜΟΣ ............................... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Δ/νση:...................... Τ.Κ:......... Τηλέφωνο: .............................. Φαξ: ....................................... Email: .................................... Ημερομηνία............................... Αριθ. πρωτ.:

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στ........................(1) σήμερα στις.........................(2) του μηνός....................(3) του έτους..........(4) ημέρα της εβδομάδας.................(5) και ώρα............(6) ο/οι Δημοτικός/οί Αστυνομικός/οί .........................., παρουσία και του ........................(7).ως μάρτυρα, προέβην/προβήκαμε στην αποσφράγιση του καταστήματος.....................(8) του/της..........................................(9) που βρίσκεται στ............................(10) οδός..................αριθ............ σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.....................Εντολή του Δημάρχου/Αντιδημάρχου.........(11).

Αποσφραγίστηκε/αποσφραγίστηκαν η/οι ................(12) είσοδος/είσοδοι - πόρτα/πόρτες που βρίσκεται/βρίσκονται επί της οδού...............

Παρατηρήσεις

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...........................................................................


Ο/ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΣΑΣ/ΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ Ο/ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ/ΡΕΣ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΘΗΚΕ
Ο/ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΣΑΣ/ΝΤΕΣ ΤΗ ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗ Ο/ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ/ΡΕΣ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

1. Αναγράφεται ο Δήμος
2. Αναγράφεται η ημερομηνία
3. Αναγράφεται ο μήνας
4. Αναγράφεται το έτος
5. Αναγράφεται η ημέρα
6. Αναγράφεται η ώρα
7. Αναφέρονται τα στοιχεία της ταυτότητας
8. Αναγράφεται το είδος του καταστήματος
9. Αναγράφεται ο ιδιοκτήτης του καταστήματος όπως αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας
10. Αναγράφεται ο δήμος ή η περιοχή
11. Αναγράφεται ο δήμος
12. Αναγράφεται αριθμός

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Προκόπης Παυλόπουλος

Πηγή: express.gr

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Δεν υπάρχουν Δραστηριότητες
Δείτε όλες τις δραστηριότητες
Πίνακας Ανακοινώσεων
Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις
Δημοσκόπηση
“Καμία δημοσκόπηση που μπορείτε να συμμετέχετε δεν είναι διαθέσιμη την στιγμή αυτή.„
Αρχείο δημοσκοπήσεων
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)