Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
Είσοδος Μελών
Γρήγορη Αναζήτηση
Παπακυριαζή 44
TK 41222, Λάρισα

τηλ: 2410 255388
φαξ: 2410 257522
email:
Ηλεκρονικές Υπηρεσίες Εγγραφή Μέλους Προσφορές – Ζητήσεις Εκθέσεις Προκηρύξεις Forum Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Υποχρεωτική καταχώρηση στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Το Επιμελητήριο Λάρισας ενημερώνει τις επιχειρήσεις για την υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της 79752/30-12-2014  Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3623/Β/31-12-2014 ), η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής φορολογίας εισοδήματος είναι υποχρεωτική και αφορά τις προσωπικές επιχειρήσεις και λοιπούς υπόχρεους (Ο.Ε., Ε.Ε, ΣυνΠΕ, Ατομικές, Αστικές Εταιρίες, Κοινοπραξίες κτλ) πλην των κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ).
Η καταχώρηση του αποδεικτικού αυτού θα πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή του προβλεπόμενου ετήσιου τέλους καταχώρισης. Επισημαίνεται ότι η καταβολή του ετήσιου τέλους είναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει είτε με πιστωτική κάρτα, είτε με web banking είτε με κατάθεση σε τραπεζικό κατάστημα όπως αναφέρεται στο έντυπο πληρωμής που εκδίδεται από το σύστημα. Η καταχώρηση απαιτεί προς συμπλήρωση α) για τις ατομικές: τον αριθμό του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης που εκδίδει το σύστημα του Taxis μετά την οριστική υποβολή αυτής β) για τις ΟΕ, ΕΕ, ΣυνΠΕ, Αστικές Εταιρείες, Κοινοπραξίες κλπ: τον Αριθμό Καταχώρησης Taxisnet που υπάρχει στην επιλογή - κουμπί Κατάσταση στο σύστημα του Taxis. Στην αίτηση παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να επικαιροποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Μετά την υποβολή από τον υπόχρεο και την εξόφληση των σχετικών τελών, η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητήριου Λάρισας εκδίδει σχετική ανακοίνωση.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο έντυπο οδηγιών  καθώς και στο έγγραφο του Υπουργείου που αναφέρεται στους υπόχρεους καταχώρησης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης.

Γ.Ε.ΜΗ.: Υποβολή αιτήσεων και πράξεων αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
Από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Λάρισας ανακοινώνεται ότι από 1η Μαρτίου 2015, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (ΦΕΚ 2919/30-10-2014 και ΦΕΚ 3623/31-12-2014), όλες οι καταθέσεις πράξεων και στοιχείων των εταιρειών καθώς και οι αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών και αντιγράφων του ΓΕΜΗ θα πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΓΕΜΗ στο διαδικτυακό τόπο www.businessportal.gr. στο πεδίο "Ηλεκτρονική Υποβολή Δικαιολογητικών" όπου παρέχονται αναλυτικές οδηγίες και video παρουσίασης της διαδικασίας.
Εξαιρούνται μόνο οι συστάσεις εταιρειών οι οποίες εξακολουθούν να πραγματοποιούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες ΓΕΜΗ.
Επισημαίνουμε ότι και οι ανάλογες πληρωμές θα πραγματοποιούνται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.  
Υπενθύμιση για την υποχρέωση απογραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
Το Επιμελητήριο Λάρισας ενημερώνει τα μέλη του που δεν έχουν προβεί στη διαδικασία απογραφής στο ΓΕΜΗ ότι παρ όλο που οι προθεσμίες για την απογραφή έχουν λήξει στο τέλος του 2012, το ηλεκτρονικό σύστημα αυτοαπογραφής είναι ακόμη διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.businessportal.gr. Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν προβεί στην ως άνω διαδικασία να το πράξουν άμεσα σημειώνοντας ότι η απογραφή στο ΓΕΜΗ είναι υποχρεωτική για όλες τις εταιρείες, των οποίων η σύσταση ή η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας έγινε πριν τις 4/4/2011. Η απογραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) είναι υποχρεωτική και για όσους έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών του, καθώς και όσων νομικών προσώπων έχει επέλθει η λύση και βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης.
Επιμελητήριο Λάρισας: Δελτίο τύπου της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιμελητήριο Λάρισας υπενθυμίζει σε όλους τους υπόχρεους απογραφής στο Γενικό Εμπορικό μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), ότι μετά την ολοκλήρωση της αυτοαπογραφής ο υπόχρεος υποχρεούται (εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της αυτοαπογραφής του) να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων που αναρτήθηκαν στην εφαρμογή όπως αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση προκειμένου αυτά να ελεγχθούν και να αρχειοθετηθούν στο φάκελο. Σε περίπτωση που τα έγγραφα δεν φέρουν θεώρηση από την μέχρι τότε αρμόδια αρχή θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή. 

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Δεν υπάρχουν Δραστηριότητες
Δείτε όλες τις δραστηριότητες
Πίνακας Ανακοινώσεων
Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις
Δημοσκόπηση
“Καμία δημοσκόπηση που μπορείτε να συμμετέχετε δεν είναι διαθέσιμη την στιγμή αυτή.„
Αρχείο δημοσκοπήσεων
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)