Αρχική ΣελίδαΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
Είσοδος Μελών
Γρήγορη Αναζήτηση
Παπακυριαζή 44
TK 41222, Λάρισα

τηλ: 2410 255388
φαξ: 2410 257522
email:
Ηλεκρονικές Υπηρεσίες Εγγραφή Μέλους Προσφορές – Ζητήσεις Εκθέσεις Προκηρύξεις Forum Χάρτης Πλοήγησης Επικοινωνία
Όροι χρήσης

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ -ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις  παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη η τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους.

Ειδάλλως τεκμαίρετε ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί την συγκατάθεση του.

Οι κατωτέρω οροί ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δηκτικού μας τόπου εκτός της έκδοσης των παραστατικών του ΓΕΜΗ (Γενικού εμπορικού μητρώου).

 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιεί τους ορους χρήσης για τις προϋποθέσεις , και οι χρηστές/ επισκέπτες οφείλουν την κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται  ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους ορούς και προϋποθέσεις .

Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/ επίσκεψη του Δικτυακού  μας τόπου.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

 

Εκτός οπού ρητά αναφέρεται ότι λογότυπο η πνευματική ιδιοκτησία για το σύνολο του παρόντος Δικτυακού τόπου ανήκει στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ.

Με την επιφύλαξη των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων , οι χρηστές  μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα τις πληροφορίες  που λαμβάνουν  από το Δικτυακό τόπο του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

1-     Η αναπαραγωγή των πληροφοριών , εκτός αν αυτή  ρητά περιορίζεται, πρέπει να γίνεται με ακρίβεια και να αναφέρεται ως πηγή προέλευση τους το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ.

2-     Εφόσον οι πληροφορίες ενσωματώνονται σε έντυπα προς πώληση , το φυσικό η νομικό πρόσωπο  που προβαίνει στην καταβολή οποιαδήποτε συνδρομής η αντιτίμου , ότι μπορούν να τις αποκτήσουν από το δικτυακό χώρο του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ χωρίς χρέωση.

3-     Εφόσον ο χρηστής τροποποιεί τις πληροφορίες τούτο πρέπει να αναφέρεται ρητά.

4-     Όταν πραγματοποιείται σύνδεση με το δικτυακό τόπο του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ πρέπει να ανοίγει σε ξεχωριστό παράθυρο.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ / ΧΡΗΣΤΗ

 

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτιακού μας τόπου οφείλει αφενός να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και αφετέρου  να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου.

Επίσης οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια , ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου.

Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο η στο δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή η αθέμιτη χρήση των σχετικών  από τον χρήστη/ επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης με ότι συνεπάγεται αυτό.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ.

 

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται , καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια , ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχόμενου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια , σαφήνεια , χρονική εγγύτητα , πληρότητα , ορθότητα και διαθεσιμότητα.

Σε καμία περίπτωση συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας , δεν προκύπτει ευθύνη του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

 

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμιά εγγυητή ρητή η έμμεση , τις οποίες όλες ρητά αρνητε το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας η καταλληλότητας.

 

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  σε καμιά περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου του , ούτε ακόμη την έλλειψη «ιων» , είτε πρόκειται για το Δικτυακό του τόπο είτε για κάποιο άλλο site server μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο του.

 

Ως εκ τούτο το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ δεν ευθύνεται σε καμιά περίπτωση για τυχόν συνεπακόλουθες ζημίες η διαφυγόν  κέρδος , άμεση η έμμεση ζημία λήψης απόφασης , διενέργεια συναλλαγής προερχομένη από την χρήση του δικτυακού μας τόπου.

 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση , ευθέως η εμμέσως , παρότρυνση, συμβουλή , η προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξης με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ότι τους παρέχει και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους  βούληση, αποκλειομενης οποιαδήποτε δικής μας ευθύνης κατά τα ως άνω οριζόμενα.

 

 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

 

Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών» , hyperlinks  η διαφημιστικών banner ούτε εγγυάται την διαθεσιμότητα τους.

Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μονο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων , οπού και οι επισκέπτες / χρήστες οφείλουν να απευθύνονται.

Η παραπομπή προς άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μασ και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η Διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους ορούς της παρούσας, των αποφάσεων της ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ της χώρας μας καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

 

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους ( με εξαίρεση οπού προβλέπεται από το νόμο στις αρμόδιες και μονό αρχές) , αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.

Ο δικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λογούς επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομενων υπηρεσιών του.

Επιπλέον , στην περίπτωση των «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τους ορους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν .

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του δικτυακού μας τόπου έχει δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή του η αλλαγή του.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 

Η συγκεκριμένη σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του δικαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις , ερμηνεύεται με βάση τους κανόνες της καλής πιστης , των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος .

Εάν οποιαδήποτε διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη η ακυρώσιμη , παύει αυτοδικαίως να ισχύει , χωρίς σε καμιά περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών ορων .

Καμιά τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής , εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Δεν υπάρχουν Δραστηριότητες
Δείτε όλες τις δραστηριότητες
Πίνακας Ανακοινώσεων
Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις ανακοινώσεις
Δημοσκόπηση
“Καμία δημοσκόπηση που μπορείτε να συμμετέχετε δεν είναι διαθέσιμη την στιγμή αυτή.„
Αρχείο δημοσκοπήσεων
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)